Woon ABC

VERZORGINGSPLICHTTop

De wet schrijft voor dat de huurder de woning dient te verzorgen als “een goed huisvader
betaamt”. Onder deze verzorging vallen buiten het onderhoud nog een aantal dingen
zoals:

 • zorgen dat bewoning door huurder en zijn huisgenoten geen bron van overlast is voor
  de buurt;
 • zorgen dat de woning en directe omgeving goed schoon gehouden wordt.
 • zorgen dat alles wat door eigen schuld of per ongeluk defect raakt weer juist hersteld
  wordt;
 • zorgen dat kleine reparaties/onderhoud aan de woning wordt uitgevoerd.

Met name de kleine reparaties en het onderhoud geven vaak misverstanden. Er zijn
ook schades die door overmacht ontstaan, waarbij u moet denken aan storm- en brandschade.

ONDERHOUD EN DE WETTop

Onderhoud is een verantwoordelijkheid van zowel de huurder als de verhuurder. De
huurder en de verhuurder hebben beiden volgens de wet een aantal verplichtingen.
Binnen de beperkingen van de wet mogen de huurder en de verhuurder afspraken maken
over de verdeling van verantwoordelijkheid voor het onderhoud. U woont in een woning
van de WoonWijkVereniging De Volharding en u bent lid van die vereniging. Samen
met uw medebewoners bent u uw eigen verhuurder. Het bestuur van WWV De Volharding
is namens u verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud dat bij de verhuurder
hoort. Maar ook de individuele huurders zijn verantwoordelijk voor een deel van
het onderhoud dat normaal voor rekening van de verhuurder is. Op deze manier kunnen
de kosten van het beheer en het onderhoud worden beperkt waardoor de huren relatief
laag kunnen worden gehouden. De verdeling van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud
tussen huurder en verhuurder is vastgelegd in de huurovereenkomst en de statuten
van WWV De Volharding. In deze Onderhouds-ABC wordt kort omschreven hoe de
verdeling van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud in de dagelijkse praktijk
is geregeld. De verhuurder, WWV De Volharding, is wettelijk verplicht te zorgen
dat de woningen in goede staat verkeren en blijven. De verhuurder moet alle onderhoud
en reparaties uitvoeren die nodig zijn om dit te verkrijgen/behouden. Hiertoe zijn
een aantal mogelijkheden:

SPOED REPARATIESTop

Bijvoorbeeld een gesprongen waterleiding


REPARATIETop

Bijvoorbeeld een lekkende radiator.


NORMAAL ONDERHOUDTop

Bijvoorbeeld het buitenschilderwerk.


GROOT ONDERHOUDTop

Bijvoorbeeld het plaatsen van nieuwe dakgoten of het vernieuwen van de riolering


RENOVATIETop

Renovatie is een combinatie van groot onderhoud en geriefverbetering, zoals het
aanbrengen van dubbele beglazing in de bij groot onderhoud te vervangen kozijnen.


INSPECTIE / REPARATIE BIJ VERHUIZINGTop

Als u gaat verhuizen wordt de woning geïnspecteerd op gebreken en onvolkomenheden.
Indien reparaties noodzakelijk zijn wordt op basis van de verdeling van de verantwoordelijkheden
tussen huurder en verhuurder bepaald wie de kosten van de reparaties moet betalen,
de bewoner of de verhuurder.


SAMENGEVATTop

Het volledig onderhoud en alle reparaties aan de woning en wat daar bij hoort (tuin,
schuur, afscheiding), veroorzaakt door slijtage bij normaal gebruik
zijn voor rekening van verhuurder met die uitzonderingen die in dit ABC zijn opgenomen.
Verwaarlozing, schuld aan bouwfouten door de verhuurder zijn altijd voor rekening
van de verhuurder. Alle onderhoud en reparaties aan en in de woning, veroorzaakt
door beschadigingen, vernielingen, onoordeelkundig gebruik en verwaarlozing door
de huurder zijn voor rekening van de huurder.


OPSTALVERZEKERINGTop

De verhuurder heeft een opstalverzekering die schades aan de woning en de directe
gevolgen dekt die door overmacht zijn ontstaan. Bijvoorbeeld als tijdens een storm
een boom omwaait en een raam vernielt wordt de schade vergoed door de verzekering
(het raam is immers onderdeel van de woning). Als het vallend glas uw vloerbedekking
beschadigd wordt dit niet vergoed door de verzekering omdat de vloerbedekking geen
onderdeel is van de woning. U dient dit zelf te betalen of zich hiervoor te verzekeren.
Uw verhuurder is hiervoor niet aansprakelijk.


INBOEDELVERZEKERINGTop

Het is van het grootste belang zelf ook goed verzekerd bent. Tal van verzekeringsmaatschappijen
hebben uitstekende inboedelverzekeringen voor particulieren. Let echter goed op
de onderlinge prijsverschillen, dekking en eigen risico. Het is van groot belang
dat de hoogte van het verzekerde bedrag overeenkomt met de waarde van uw inboedel.
Indien u onderverzekerd bent, de inboedel een grotere waarde vertegenwoordigt dan
waarvoor u verzekerd bent, kunt u bijeen schadeclaim voor onaangename verrassingen
komen te staan. VOORBEELD: Uw huidige inboedel verzekering bedraagt 60.000,00 De
werkelijke waarde is 90.000,00 Het verschil 30.000,00 Bij een schade van 10.000,00
krijgt u slechts 60.000/90.000 x 10.000 = 6.667,00 vergoed !!! Het restant van de
schade, 3.333,00, komt voor uw eigen rekening!


WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIERENTop

U wordt aangeraden om een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren
af te sluiten. Deze verzekering voorziet in die gevallen dat derden door toedoen
van u of uw huisgenoten (huisdier) materiële schade lijden of lichamelijk letsel
oplopen en u daarvoor aansprakelijk stellen. Deze polis dekt de financiële gevolgen
indien u door verhuurder aansprakelijk gesteld wordt voor de schade aan de woning
veroorzaakt door bijvoorbeeld een klein brandje door vlam in de pan.

VERANDERINGEN AAN DE WONINGTop

De WWV is van mening, dat u als huurder zo plezierig mogelijk moet kunnen wonen.
Wanneer u uw woning verdergaand veranderen wilt dan een nieuw behang, nieuwe vloerbedekking
of andere kleur binnenschilderwerk raden wij u ten sterkste aan om contact op te
nemen met de Technische Commissie van de WWV De Volharding. Bij veranderingen aan
de woning komt een aantal niet te onderschatten aspecten kijken:

 • Voor sommige verbouwingen is een bouwvergunning vereist;
 • U heeft in de regel geen recht op enige vergoeding, ook wanneer u de woning verlaat;
 • U kunt verplicht worden de woning in de “oude staat” terug te brengen, met uitzondering
  van die gevallen waarvoor de term “gelijkwaardige goede staat” van toepassing is.

Het advies om te overleggen met de Technische Commissie is niet bedoeld om u te
ontmoedigen, integendeel. Wie vooraf overleg pleegt met de Technische Commissie
weet altijd waar hij aan toe is. De Technische Commissie zal bij uw aanvraag altijd
schriftelijk reageren:

 • of u krijgt toestemming voor de verandering die blijvend mag zijn;
 • of u krijgt toestemming voor de verandering maar u moet die bij vertrek weer ongedaan
  maken.

Slechts in uitzonderlijke gevallen krijgt u geen toestemming. Dit behelst gevallen
waarin een ingreep bouwkundig of woontechnisch onverantwoord is of waardoor grote
overlast voor buren of omgeving te verwachten is.

ACHTERLATEN VAN DE WONINGTop

Wanneer een huurder het huurcontract opzegt en de woning verlaat, is altijd de vraag
aan de orde of de huurder de woning in redelijke staat achterlaat en wat er moet
gebeuren met de door de huurder aangebrachte voorzieningen. Geschillen over eventuele
herstelkosten, en wie dat moet betalen, komen nogal eens voor. Landelijk gezien
komt daaraan ook nogal eens de rechter aan te pas. Door uitspraken van de rechter
in deze geschillen zijn inmiddels veel aanvullende regels ontstaan. De toestand
waarin het gehuurde bij de teruggave behoort te verkeren wordt bepaald door de verplichtingen
die partijen tijdens de duur van de overeenkomst jegens elkaar hebben. In principe
dient de huurder het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst terug te geven
in de staat waarin hij het heeft ontvangen. Het letterlijk toepassen van dit artikel
is in de meeste gevallen erg lastig. De woning is aangepast aan de persoonlijke
smaak van de huurder en over smaak valt niet te twisten. Beter is dan ook te spreken
over “gelijkwaardige goede staat”. Bij WWV De Volharding gaat dit als volgt:
Wanneer u de huur hebt opgezegd komt de Technische Commissie uw woning inspecteren.
Met de huurder wordt daartoe een afspraak gemaakt. De woning wordt dan volgens een
vast aantal richtlijnen geïnspecteerd. Onderstaand staan deze richtlijnen kort en
bondig vermeld zodat de inspectie voor u geen totaal onverwachte of onaangename
zaken oplevert.

DE WONING NIET ACHTERLATEN METTop

Vloeren: Tapijt wat slijtage vertoont
of vuil is, asbest houdende vloerbedekking (zeil), verlijmde kurktegels, lijmresten.
In goede staat verkerende vloerbedekking mag dus blijven liggen, dit geldt ook voor
plavuizen, parket e.d.                                                                                                                                     Wanden: Grove granol, lijmresten, sierpleister welke niet vlak op de wand ligt, spijkers/schroeven
en uitstekende pluggen. Steenstrips, tegels, sierpleisters en dergelijke mogen,
indien zij in goede staat verkeren, blijven zitten.
Plafonds:
Donker geverfde plafonds, bladders, pluggaten. In goede staat
verkerende plafondtegels of schrootjes mogen blijven zitten.
Deuren:
Gaten, ontbrekende deurknoppen, stickers, beschadigingen bijvoorbeeld
graffiti. Deuren in een andere kleur geverfd of geheel andere (passende) deuren
mogen wel blijven.                                                                                                                                   Trappen: Beschadigingen, lijmresten, bekleding welke slijtage vertoont.
Keuken:
Keuken welke minder is in uitvoering dan de standaard keuken
of meer dan normaal verval vertoont.                                                                                                         Afvoeren: Verstoppingen, vervuild, defecte sifons.                                                                                   CV: Defecte of lekkende kranen. Ernstige beschadigingen. In alle ruimten die oorspronkelijk
voorzien waren van een radiator dient deze of een gelijksoortige radiator aanwezig
te zijn.                                                                                                                                                                 Sanitair: Lekkende kranen, vastzittende afsluiters en wasbakken toiletten en fonteinen die meer dan normaal verval vertonen.                                                                                                                       Ventilatie: Ontbrekende of ernstig vervuilde roosters in de ramen en/of in de luchtafvoerkanalen.
Elektrisch:
Defect, ontbrekend of ernstig beschadigd schakelmateriaal.
Voorzieningen waarvoor u in het verleden toestemming hebt gekregen om aan te brengen
welke blijvend mogen zijn worden eveneens beoordeeld op hun huidige toestand en
dienen eventueel gerepareerd te worden. Op het inspectieformulier worden alle gebreken
opgenomen die door de huurder verholpen moeten worden. Indien deze niet bij het
einde van de overeenkomst zijn opgeheven worden zij voor rekening huurder door
WWV De Volharding uitgevoerd. Een eindinspectie volgt een van de laatste dagen
van de huurperiode waarin wordt gecontroleerd (in tegenwoordigheid van de huurder)
of de werkzaamheden zoals aangegeven op het inspectieformulier zijn uitgevoerd.
Soms kan het redelijk zijn dat de huurder alsnog in de gelegenheid gesteld wordt
om werkzaamheden uit te voeren, met name ten aanzien van nieuwe gebreken die bij
de vooropname niet geconstateerd zijn, dan wel nog niet aanwezig waren. Het is de
bedoeling dat de nieuwe huurder met weinig moeite zijn persoonlijke voorkeur in
de woning kan laten gelden. Ook wil de verhuurder voorkomen dat uit haar onderhoudsgelden
aan de ene woning veel meer betaald wordt dan aan een andere woning.