Toewijzingsregels

Algemene condities

 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid WWV “De Volharding” exploiteert in eigen beheer 49 woningen in vak G van Oostgaarde, complex HV2940, het zogenaamde ‘Hollandse deel’, maar is geen woningbouwcorporatie of daarmee te vergelijken instelling.
 2. De 49 huurwoningen worden alleen aan leden van de vereniging WWV “De Volharding” verhuurd.
 3. Het bestuur van de WWV “De Volharding”, zal op het ordelijke verloop van de woningtoewijzing toezien. Zij heeft de voorbereiding van de woningtoewijzing opgedragen aan een commissie, bestaande uit leden van de WWV “De Volharding”, genoemd de WOSA.

Selectie

 1. Selectie geschiedt aan de hand van de volgende door de WWV “De Volharding” vastgestelde criteria.
 2. Omdat alle woningen vallend onder het beheer van WWV “De Volharding” 5 kamer eengezinswoningen zijn, zal de minimale gezinsgrootte vier personen* moeten zijn.
 3. Het gezamenlijk belastbaar inkomen** zal voor 2023 niet meer mogen bedragen dan          € 48.625,00 *** en niet minder dan € 34.238,00 per kalenderjaar. Het inkomen van het voorafgaande jaar is toetsingsnorm. Een beperkt gedeelte (10%) mag toegewezen worden aan inkomen van maximaal € 49.121,00.
 4. De voor te dragen kandidaat huurder dient een verklaring van geen huurschuld te overleggen, afgegeven door de eigenaar/verhuurder van de achter te laten woning.
 5. De aspirant bewoner moet bereid en financieel in staat zijn uitgaven voor huurdersonderhoud, welke zijn vastgelegd in het Huurders ABC, voor eigen rekening te nemen.
 6. Bij woningzoekenden die bij de WWV “De Volharding” willen worden ingeschreven wordt, door leden van de WOSA, een huisbezoek afgelegd.
  Na toetsing aan bovenstaande criteria wordt door de WOSA voorlopig bepaald of de aanvraag tot aspirant-bewoner gehonoreerd wordt. De nieuwe aspirant-bewoner zal vervolgens onderaan de wachtlijst van woningzoekenden aansluiten.
 7. In verband met de geringe verhuismutaties komen maximaal 10 kandidaten op een wachtlijst te staan voor de woningen van de WWV “De Volharding”.
 8. Indien het jongste kind ouder is dan 15 jaar zal er niet tot inschrijving worden overgegaan.
 9. De lijst wordt samengesteld door de WOSA. Aan het bestuur wordt, zonder vermelding van de N.A.W. gegevens, de tot stand gekomen lijst schriftelijk onderbouwd. De wachtlijst wordt jaarlijks op voordracht van de WOSA door het bestuur van de WWV “De Volharding” vastgesteld.
 10. Voor de geselecteerden staat over de vaststelling van de rangorde geen discussie open.

Inschrijving

 1. Eens per jaar zal de aspirant-bewoner verzocht worden schriftelijk via een door de WOSA toegestuurd formulier, kenbaar te maken of zij de inschrijving voort willen zetten. Indien er niet binnen twee maanden na dagtekening gereageerd wordt zal de aspirant-bewoner van de lijst afgevoerd worden.
 2. De aspirant-bewoner moet afkomstig zijn uit de huursector. Blijkt dat een aspirant-bewoner een woning heeft gekocht, dan zal deze van de lijst, zoals genoemd onder artikel 3.4, worden verwijderd.

Toewijzingsprocedure

 1. De woningzoekende wordt door de selectiecommissie (WOSA) van de WWV “De Volharding” geselecteerd.
 2. De aspirant-bewoner dient lid te worden van de WWV “De Volharding” op het moment van woning toewijzing. De aspirant-bewoner dient zich bij toewijzing van een woning te willen inzetten voor de WWV “De Volharding”.
 3. Alvorens er tot definitieve toewijzing over gegaan wordt zal er gecontroleerd worden of de gezinssamenstelling nog juist is.
  Tevens zal ter verificatie van de door de WWV “De Volharding” gestelde inkomenstoets de aspirant-bewoner verplicht gesteld worden een IB 60 formulier van het afgelopen jaar bij de belastingdienst aan te vragen, een kopie van de salarisstro(o)k(en) van de laatste maand van het lopende jaar in te dienen en een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) te overleggen. Ook kunnen de jaaropgave(n) van het voorgaande jaar worden opgevraagd.
 4. In het geval van weigering van een door de WWV “De Volharding” toegewezen woning zal de aspirant bewoner afhankelijk van de beoordeling door de WOSA van de reden van de weigering; afgevoerd worden van de lijst of weer onder aan de lijst geplaatst worden.

Betrekken van het ouderlijke huis

Om eigen investering in de woning te bevorderen kunnen de kinderen bij vertrek van ouder(s) op uitdrukkelijke wens van beide partijen (ouders en kinderen) en na indiening van een verzoek daartoe bij het bestuur van de WWV “De Volharding”, voorrang verkrijgen voor bewoning van het ouderlijke huis, op voorwaarde dat zij voldoen aan de criteria en minimaal één jaar als woningzoekende bij de WWV staan ingeschreven.

Medehuurderschap

Een persoon die in de woning zijn hoofdverblijf heeft en met de huurder een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert, kan samen met de huurder aan de verhuurder verzoeken er mee in te stemmen dat hij/zij medehuurder zal worden

Tot slot

Praktische informatie behorende bij de Woningtoewijzingsregels.

* De gezinssamenstelling dient te bestaan uit  2 ouders met minimaal 2 kinderen of 1 ouder met minimaal 3 kinderen.

** Onder het huishoud, dan wel gezinsinkomen, wordt verstaan het belastbare inkomen (verzamelinkomen) getotaliseerd voor het gehele gezin. Het belastbare inkomen is dus het bruto inkomen op jaarbasis van beide partners eventueel nog gesommeerd met een derde verdiener vermindert met de forfaitaire aftrek of de werkelijke kosten. Voordat de woning toegewezen wordt aan de kandidaat huurder wordt gecontroleerd of de gezinssamenstelling nog juist is en of nog aan de inkomenstoets voldaan wordt. Ter verificatie van dit inkomen wordt een IB 60 formulier gevraagd van het afgelopen jaar van de kandidaat en zijn of haar partner wat bij de belastingdienst verkrijgbaar is. Tevens wordt een kopie gevraagd van de salarisstrook van de laatste maand van het lopende jaar en een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).

*** Uw inkomen mag niet te hoog zijn. Vanaf 1 januari 2021 mogen wij woningen alleen toewijzen aan mensen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van € 48.625,00 en 10% aan mensen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 49.121,00. Een beperkt gedeelte van de woningen mag in uitzonderingsgevallen worden toegewezen aan mensen met een wat hoger inkomen.

Als minimaal gezinsinkomen is € 34.238,00 door WWV “De Volharding” vastgesteld.

Vastgesteld d.d. 16-09-2023